top of page

Vraksha,

G 107, Malviya Industrial Area,

Malviya Nagar, Jaipur- 302017,

Rajasthan,India

Ph: +91 9587604444

Customer Care: customer@kalpvraksha.net 

Wholesale Inquiries : charitramehta@vraksha.com

bottom of page